Informuojame

Privatumo politika

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 Rytis Studinskas, veikiantis pagal Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos pažymą Nr. 620820 (toliau  - Duomenų valdytojas) šia privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdoma interneto svetaine www.vapsa.lt ( toliau - Svetainė) Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Duomenų subjektui ( toliau – Klientui ) norint pasiekti mūsų svetainėje teikiamą turinį ir /ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, plančetinį kompiuterį, mobilųjį telefoną, televizorių ar kt.) naudojate. Šia privatumo politika siekiama užtikrinti kiekvieno Kliento teisę į privatumą, bei asmens duomenų apsaugą. Rinkdami, naudodami ir saugodami informaciją apie savo Klientus, laikomės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (sutrumpintai vadinamo “GDPR”) ir kitų teisės aktų. Šioje politikoje rasite atsakymus į svarbius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie savo Klientus. Tai yra svarbu – prašome atidžiai susipažinti su pateikta informacija. Ši politika gali keistis.

1.2. Ši privatumo politika reglamentuoja pagrindinius Duomenų valdytojo Klientų (įskaitant internetinės svetainės lankytojų) asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus bei tvarką.

1.3. Naudodamiesi internetinės Svetainės teikiamomis paslaugomis Jūs patvirtinate, kad susipažinote su šia Privatumo politika ir sutinkate jos laikytis.

II. ASMENS DUOMENŲ VALDYTOJO KONTAKTAI

Rytis Studinskas
Individualios veikslos pažymos Nr. 620820
Telefono Nr. +370 608 52676
El.paštas r.studinskas@gmail.com

III. KODĖL IR KOKIUS ASMENS DUOMENIS RENKAME

3.1​​​​ Duomenų valdytojas renka ir toliau tvarko tik tuos Klientų duomenis, kuriuos Klientai patys pateikia, registruodamiesi ir/ar užsakydami paslaugas Svetainėje arba užsakydami paslaugas kitu būdu: kliento vardas/pavardė, gimimo data ir/ar asmens kodas, gyvenamosios vietos ir/ar elektroninio pašto adresas, kontaktinis telefono numeris,  taip pat duomenys susiję su paslaugų teikimu bei jų apmokėjimu: užsakomų paslaugų detalės, sąskaitų numeriai, mokėjimų detalės. Taip pat visa kita informacija, kurią Klientai pateikia papildomai savo iniciatyva registruodamiesi ir/ar užsakydami paslaugas, valdydami užsakymą.

3.2 Duomenys nurodyti Privatumo politikos 3.1 punkte saugomi Duomenų valdytojo ir Kliento bendradarbiavimo laikotarpiu bei trejus metus po paslaugos suteikimo. Kiento (mokėtojo) duomenys tvarkomi (saugomi), 10 metų (po apmokėjimo), kadangi duomenys reikalingi teisėtų interesų saugojimui ir gynimui, vykdant atskaitomybės principą, teikiant duomenis valstybinėms institucijoms, apskaitos tvarkymui, laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų.

3.3 Duomenų valdytojas taip pat renka ir saugo Klientų duomenis, kurios Klientai pateikia netiesiogiai registruodamiesi ir/ar užsakydami paslaugas Svetainėje t.y prisijungimų prie svetainės IP adresai ir laikai, vartotojo naudojama naršyklė ir jos versija, žiniatinklio svetainė, kurioje vartotojas lankėsi prieš patekdamas į mūsų svetainę, duomenys apie paslaugų naudojimą – duomenys surinkti naudojant spalukus ir panašias technologijas, susijusias su naršymu internete ir panašiai. 

​​​​​3.4 Duomenys nurodyti Privatumo politikos 3.3 punkte saugomi Duomenų valdytojo bei Kliento bendradarbiavimo laikotarpiu (paslaugų teikimo laiku) ir priklausomai nuo duomenų gali būti saugomi iki vienerių metų nuo paslaugų suteikimo pabaigos. Kai kurie iš minėtų duomenų gali būti saugomi ilgesnį nei vienerių metų laikotarpį esant teisiniam pagrindui.

 

IV. KOKIU TIKSLU TVARKOME ASMENS DUOMENIS

Duomenų valdytojas Klientų nurodytus asmens duomenis tvarko šiais duomenų tvarkymo tikslais: 

4.1 Klientų identifikavimo;

4.2 Paslaugų užsakymo ir/ar administravimo;

4.3 Mokėjimų valdymo tikslu.

 

V. KAIP SAUGOME ASMENS DUOMENIS

Surinkti asmens duomenys saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ar pakeitimų. Sistemoje įdiegtos fizinės ir techninės priemones, kad apsaugotume visą informaciją, kurią renkame paslaugų teikimo tikslais. Pažymėtina, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų asmens duomenims apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs. Asmens duomenis saugosime tris metus po paskutinio naudojimosi teikiamomis paslaugomis ar Svetainės turiniu dienos. Pasibaigus šiam terminui, surinkti asmens duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

 

VI. JŪSŲ, KAIP DUOMENŲ SUBJEKTO, TEISĖS

6.1 Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:

6.1.1  Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);

6.1.2  Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);

6.1.3 Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);

6.1.4 Nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys;

6.1.5 Reikalauti, kad Duomenų valdytojas ištrintų asmens duomenis, kai jie nebereikalingi tikslams įgyvendinti.

6.2 Informuojame, kad duomenų subjektas, kurio teisės yra pažeistos, skundą gali pateikti Valstybinei asmens duomenų apsaugos inspekcijai adresu: https://www.ada.lt.

 

VII. TREČIŲ ŠALIŲ SVETAINĖS, PASLAUGOS IR PRODUKTAI MŪSŲ SVETAINĖJE

Duomenų valdytojo interneto svetainėje gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Pažymime, kad turite perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

 

VIII. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS

Esame įsipareigoję neperduoti Klientų asmens duomenų jokioms nesusijusios trečiosioms šalims, išskyrus žemiau nurodytus atvejus:

8.1  Jeigu yra Kliento sutikimas asmens duomenų atskleidimui;

8.2  Įgyvendinant Kliento užsakytas paslaugas, kai paslaugą teikia mūsų partneris ( pvz: priekių pristatymas,  nuomos paslaugos ir pan.) Trečiosioms šalims Duomenų valdytojas suteikia tik tiek asmens duomenų, kiek yra būtina numatytai paslaugai atlikti.

8.3  Teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

Pačios baidarės Jums laiko nerezervuos. Suskubkite!

Keletas tuzinų, visapusiškai plaukimamas Verknės upe parengtų baidarių, laukia pradedančiųjų ir jau patyrusių keleivių. Galima plaukti ilgai trumpas distancijas arba greitai ilgas -svarbiausia, kad būtų gera nuotaika.